9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test)-1

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZLI SORULARI

I. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılardır.
II. Geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiyi ihtiva eden, uzun zaman dilimini içeren, uzun bir kurgusal edebiyat metindir.
III. Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla anlatıldığı, zaman ve mekânın belirsiz olduğu sözlü anlatım türüdür.
IV.  İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar,bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek anlatır.
1.Numaralı cümlelerde aşağıdaki edebi türlerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Masal
B) Fabl
C) Hikâye
D) Roman
E) Manzum hikâye

Bütün hayatımca cezalıydım; durmadan bir kafesin içinde dolaştım. Gittiğim her yere, üstü kapalı, demir parmaklıklı bu kafesi taşıdım. Bütün dünyayı parmaklıkların arasından seyrettim. Sizinle aramızda bulunan bu demir parmaklıkların varlığını her an duydum. Sizleri istediğiniz biçimde değerlendiremeyişimde bu parmaklıkların payı büyüktür.
2. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metnin teması, insanın çevresine yabancılaşmasıdır.
B) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Anlatılmak istenen doğrudan doğruya verilmemiştir.
D) Dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
E) Mecazlı söyleyişlere yer verilmiştir.

3. Roman ve hikâyede yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi tiyatroda genellikle bulunmaz?
A)
Çatışma
B) Mekân
C) Anlatıcı
D) Şahıs kadrosu
E) Zaman

4. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?
A)
Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Kahramanlar halk tabakasından seçilir.
C) Beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır.
D) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.
E) Vurma, öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılır.

5. Tiyatro ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)
Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte Avrupa’dan gelmiştir.
B) Modern tiyatro; trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır.
C) Eski Yunan’da en önemli komedi yazarı Aristofanes, en önemli trajedi yazarı ise Aiskhyloos’tur.
D) Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca ‘’seyir yeri’’ anlamına gelen ‘’theatron’’dur.
E) Tiyatro anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdendir.

Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da ……………………..…denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin…………………….adlı eseridir.Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire ise  ……….………..tarafından yazılan Heşt  Behişt adlı eserdir.
6. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) 
Gül sad-ı berg-Mecalisün Nefais-Sehi Bey
B) Tercüme-i  Hal – Mecalisün Nefais-Sehi Bey
C) Tercüme-i  Hal-Muhakemet’ül Lügateyn-Sehi Bey
D) Gül sad-ı berg- Muhakemet’ül Lügateyn-Latifi
E) Tercüme-i  Hal- Mecalisün Nefais-Fuzuli

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
B) Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
C) Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
D) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.
E) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.

8. E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.
B) E- posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
C) İletide saat ve tarih otomatik olarak eklenir.
D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.
E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

9. Biyografi ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Biyografi nesnel, otobiyografi özneldir.
B) Biyografide belgeler, otobiyografide kişinin hafızası önemlidir.
C) Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.
D) Biyografi kişinin iç dünyasına, otobiyografi dış dünyasına yöneliktir.
E) Otobiyografide anlatıcı birinci kişiyken biyografide üçüncü kişidir.

Bu türlerden biri yaşanırken, diğeri ise yaşandıktan sonra yazılır. Bunun için de _________ yazarının olaylara bakış açısı şimdiki zamana, biraz da geleceğe dönüktür; _______ yazarı ise gözlerini geçmişe çevirmiştir.
10. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) günlük – anı
B) roman – öykü
C) otobiyografi – biyografi
D) anı – tarih
E) günlük – biyografi

Oğuz Atay’ın…………………….adlı eseri biyografik, Peyami Safa’nın …………….adlı eseri ise otobiyografik bir romandır.
11.​ Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Eylembilim – Şimşek
B) Tutunamayanlar – Sözde Kızlar
C) Tehlikeli Oyunlar – Canan
D) Korkuyu Beklerken – Biz İnsanlar
E) Bir Bilim Adamının Romanı – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Günlükler eski edebiyatta …..……….. ve ……………olarak isimlendirilmiştir.
12. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)
münşeat – hamse
B) vakayiname – ruzname
C) münşeat – ruzname
D) hamse -vakayiname
E) hamse – ruzname

● Belgelenmesi gereken bir durumun, olayın tespit edenler tarafından yazıya geçirilip imzalanmasıdır.
● Toplantı, arama, duruşma, kaza, sınav, teslim, tespit gibi nedenlere bağlı olarak oluşturulur.
13.Bu özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir?
A)
Tutanak
B) Dilekçe
C) Mektup
D) Monografi
E) Günlük

14. Dilekçe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kısa ve öz yazılması gerekir.
B) Sol alt köşede dilekçe sahibinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri yer alır.
C) Hangi kuruma yazıldığı başta belirtilir.
D) Sağ alt köşede  tarih yer alır.
E) Samimi dilek ve temennilerle bitirilir.

15. “Selam verdüm, rüşvet degüldür deyü almadılar, hüküm gösterdüm, faidesüzdür deyü mültefit olmadılar.” Sözleriyle başlayan Fuzili’nin yazdığı “Şikayetname” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monografi
B)Mektup
C)Tezkire
D) Otobiyografi
E) Günce

1905’te İstanbul’da doğdum. Bahriye Mektebinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris’e gönderildim. Eğitimimi yarıda keserek yurda döndüm. Çeşitli bankalarda çalıştım. Değişik gazetelerde fıkra yazarlığı yaptım.
16. Bu paragraf ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?
A) Biyografi
B) Gezi
C) Eleştiri
D) Fıkra
E) Otobiyografi

17. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?
A) Seyahat Jurnali (günlük)
B) Evrak-I Perişan (biyografi)
C) Şair Evlenmesi (tiyatro)
D) Aganta Burina Burinata (monografi)
E) Kısa Hayat Öyküm (otobiyografi)

18. Aşağıdaki metinler hangisi  öğretici metinlerden değildir?
A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Mektup
D) Dram
E) Anı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük, türce ötekilerden farklıdır?
A) Bu kitapları daha önce de okumuştum.
B) Son birkaç soruya yanıt verince, geçer not aldı.
C) Bunları da kaybedersen bir daha kalem almam.
D) Küçük bir çocuk şampiyon oldu.
E) Öteki arkadaşları da çağırırsak grup tamam olur.

Affan Dede’ye para saydım
Sattı bana çocukluğumu
Artık ne yaşım var ne adım
Bilmiyorum kim olduğumu
20. Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi kullanılmamıştır?
A)
Ad
B) Ünlem
C) Zamir
D) Zarf
E) Bağlaç

Einstein’ın bir sözü var: “Zeki olmanın ölçütü bilgi de ğil hayal gücüdür.” Einstein, böyle diyerek yaratıcılık ile zekâyı bağdaştırıyordu. Antik Yunan filozofu Sokrates ise olaya daha felsefi yaklaşmış ve “Zeki olduğumu biliyorum çünkü hiçbir şey bilmediğimi biliyorum.” demiş.
21. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?
A) Birleşik zamanlı fiile
B) Basit  zamanlı fiile
C) Birinci tekil kişi ekine
D) Kılış fiiline
E) Oluş fiiline

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A) Kapıyı çalan Başak olacak.
B) Yalnız yaşanmıyor.
C) Önümüzdeki yıl memleketimize gidiyoruz.
D) Şimdi de odasında ders çalışıyor.
E) İsteklerini ay başında alırım.

Gelirse (I)  çocukluğum sislerin arasından.Buz tutan (II)  yüreğimde bir kıvılcım tutuşur. (III) Bin melek kanatlanır. (IV)  ruhumun beyazından şu ihtiyar gönlümde huzur şevkle buluşur. (V)
23. Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi, çe­kimli bir fiil değildir?
A) I.
B) ll.
C) III.
D) IV.
E) V.

24. Aşağıdakilerden hangisinde “-ki” eki yanlış yazılmıştır?
A) Seninki yine ortalığı dağıtmış.
B) Sendeki gözler kimde var?
C) Anladımki yalanmış sözlerin.
D) Ondaki incelik dillere destan
E) Öyle yoruldum ki, anlatamam.

Gene sana dönüyorum
İstanbul Sıkıntılar içinde bahtı karalı
Gene sana dönüyorum çaresiz
Duymasın ama kimseler, duymasın, sus.
25. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Emir kipi
B) Belgisiz sıfat
C) Kişi zamiri
D) Basit zamanlı fiil
E) Bağlaç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir